Detta är KompoBib2020

Europeiska Socialfonden har beviljat medel till kompetensutvecklingsprojektet KompoBib2020.

Projektets övergripande syfte är att säkerställa att de biblioteksanställda har rätt kompetens för att kunna arbeta för och inom framtidens bibliotek, vilka är hörnstenar i ett demokratiskt samhälle. Insatsen ska också medföra att personalens kompetens utvecklas till en eftertraktad resurs även för andra än bibliotekens arbetsplatser, vilket leder till ökad anställningsbarhet.

Projektägare är Landstinget Sörmland, Kultur och utbildningsförvaltningen och projektet omfattar bibliotekspersonal i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län.

Projektets övergripande målsättning är att all personal vid biblioteken i deltagande län får möjlighet att delta i kompetensutveckling;
- i förhållande till medborgarnas behov av tjänster och service som tillhandahålls och kan komma att tillhandahållas inom ramen för biblioteksverksamhet
- rörande ökad kunskap om nya medietyper och medieinfrastrukturer
- rörande kunskap och kompetens om utveckling av det framtida biblioteksrummet och biblioteket i stads- och samhällsplanering